Úvod » Základní škola » Povinné informace

Povinné informace

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Vilémov, Vilémov  7, 783 22 Cholina
Důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Vilémov. Poskytuje základní vzdělávání.
Způsob založení: Schválení zřizovací listiny na základě schválení zastupitelstva Obce Vilémov, organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 usnesením Obecního zastupitelstva obce Vilémov, ze dne 10. 12. 2002.
Hlavní účel dle zřizovací listiny: Poskytování vzdělávání a výchovy a další činnost bezprostředně s tím související

3. Organizační struktura

  • Statutárním orgánem školy je ředitelka, která je jmenována a odvolána podle školského zákona.
  • Složky organizace: základní škola, školní družina, výdejna stravy.
  • Při škole pracuje Školská rada.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 41
783 22 Cholina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 41
783 22 Cholina

4.3. Úřední hodiny 

Pracovní dny:
7:30 - 15:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

základní škola: +420 585 349 253
školní družina: +420 585 349 253
školní výdejna: +420 585 349 253

Kontakty

 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.zakladniskolavilemov.cz/

4.6 Emailová adresa školy

zs.vilemov@seznam.cz

4.7. ID datové schránky

ujymt5i

5. Případné platby lze poukázat na účty: 

ZŠ Vilémov: 221312315/0300
Platba stravy: 181492445/0300

6. IČ

70990131

7. DIČ

CZ70990131

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů a dokumenty samotné jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo, způsob a formy získání informací: na základě Vnitřního předpisu Poskytování informací veřejnosti [PDF, 161.46 KB]

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Poskytování informací veřejnosti [PDF, 161.46 KB]

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře 

Pokud jsou potřeba formuláře, lze je získat v tištěné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy případně elektronickou formou.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
všechny v platném znění.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
všechny v platném znění.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zprávy o poskytování informací a odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.