Povinné informace

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, v platném znění, následující informace:
 

1. Název

 
Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

 
zřizovatel školy: Obec Vilémov, Vilémov  7, 783 22 Cholina
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Vilémov. Poskytuje základní vzdělávání.
 

3. Organizační struktura

 
Statutárním orgánem školy je ředitelka, která je jmenována a odvolána podle školského zákona.
Složky organizace: základní škola, školní družina, výdejna stravy.
Při škole pracuje Školská rada.
 

4. Kontaktní spojení

 
4. 1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 41
783 22 Cholina
 
4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 41
783 22 Cholina
 
4. 3 Úřední hodiny
 
Pracovní dny:
7:30 - 15:00 hod
 
4. 4 Telefonní čísla
 
základní škola: 585 349 253
školní družina: 585 349 253
školní výdejna: 585 349 253
 
4. 5 Adresa internetové stránky
 
 
4. 6 Emailová adresa školy
 
zs.vilemov@seznam.cz
 
4.7 ID datové schránky
 
ujymt5i
 

5. IČ

 
70990131
 

6. DIČ

 
CZ70990131
 

7. Dokumenty

 
Školní řád ZŠ
Vnirtřní řád ŠD
Vnitřní řád školní výdejny
ŠVP ZV
Výroční zpráva o činnosti školy
 
7. 1 Seznam hlavních dokumentů
 
Dokumenty jsou k dipozici v ředitelně školy.
 
7. 2 Rozpočet
 
Na webu školy a v ředitelně 
 

8. Žádosti o informace

 
Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob získání informací: ústní podání v ředitelně školy, telefonicky, písemně, elektronicky.
Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zs.vilemov@seznam.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.
 

9. Příjem žádostí a dalších podání

 
Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v ředitelně školy, telefonicky, písemně, elektronicky.
 

10. Odvolání proti rozhodnutí

 
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace a rozhoduje 
o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
 

11. Formuláře

 
Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě po telefonické domluvě v ředitelně školy, případně elektronickou formou.
 

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 
Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy.
 

13. Předpisy

 
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000v Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů
Vyhláška č. 48/200 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování
 

14. Úhrady za poskytování informací

 

14. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 
Informace jsou poskytovány zdarma.
 

15. Licenční smlouvy

 
15. 1 Vzory licenčních smluv
 
V současnosti Základní škola Vilémov žádné licenční smlouvy neposkytuje.
 
15. 2 Výhradní licence
 
V současné době Základní škola Vilémov žádné výhradní licence neposkytuje.
 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Poskytnuté informace:

 
Základní škola Vilémov zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.