Úvod » Družina

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Vilémov. Nachází se v 1. patře budovy školy. Družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5 ročníku. Kapacita školní družiny je 25 žáků. Vychovatelkou ve školní družině je paní Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá.

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času po ukončení vyučování. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

V průběhu celého školního roku se opakovaně pořádají akce, které u dětí získaly velikou oblibu:

  • Drakiáda
  • Halloween
  • Pečení vánočních perníčků
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční jarmark
  • Maškarní karneval
  • Výtvarná soutěž
  • Výlet do Bonga Brno
  • Dětský den ve spolupráci s MŠ ve Vilémově

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelka se snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbá na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vede je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy. Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Kontaktní údaje

sd.vilemov@seznam.cz
+420 585 349 253